W duszpasterstwie możesz porozmawiać na każdy temat; wspól­nie się pomodlić i zobaczyć jak inni to robią; charytatywnie wspomóc innych ucząc się chrześ­cijańskiego braterstwa; wspólnie po­grać w gry i bawić się; zjeść małe co nieco.

Ma­my także duszpasterskie wyjazdy i wę­drówki. Wspo­magamy się wzajemnie w róż­nych po­trze­bach. Przez to wszystko uczymy się, że wia­ra to normalność.

Dołącz do nas. Czekamy.